Наша продукция
Річний звіт ПрАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА"
АПР
26
2018
Следуюшая статья
Річний звіт ПрАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА"

Переглянути документи можна за посиланням (натисніть на будь-який пункт для перегляду файлів):

1. Титульний аркуш
2. Зміст
3. Основні відомості про емітента

4. Інформація про засновників

5. Інформація про посадових осіб
6. Володіння посадовими особами акціями емітента

7. Інформація про власників 10 відсотків акцій і більше
8. Інформація про загальні збори
9. Інформація про дивіденди

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
11. Відомості про цінні папери емітента
12. Опис бізнесу

13. Інформація про майновий стан
14. Вартість чистих активів
15. Зобов'язання емітента
16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
17. Відомості щодо особливої інформації

18. Корпоративне управління. Загальні збори
19. Корпоративне управління. Органи управління
20. Корпоративне управління. Залучення інвестицій
21. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
22. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
23. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
24. Звіт про власний капітал
25. Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
26. Текст аудиторського висновку